Ένα εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό και στο γονέα να διαχειρίζονται το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών τίτλων της εταιρείας και να το προσαρμόζουν στις ανάγκες του μαθητή ή στους εξειδικευμένους στόχους του μαθήματος με: 

  • Αξιολόγηση της προόδου του μαθητή και όλης της τάξης στη διάρκεια του χρόνου (με βαθμολογία, λεπτομερή αναφορά αποτελεσμάτων, βαθμό δυσκολίας ανά άσκηση)
  • Καθορισμό παραμέτρων αξιολόγησης (επιλογή περιεχομένου προς αξιολόγηση, βαθμό δυσκολίας ανά άσκηση, χρόνο απάντησης)
  • Δημιουργία και διαχείριση των στοιχείων των μαθητών
  • Προσθήκη νέου περιεχομένου (ερωτήσεις - ασκήσεις)
  • Επιλογή των ερωτήσεων - ασκήσεων που θα εμφανιστούν στο περιβάλλον των εκπαιδευτικών CD ROM.Περιέχεται στο CD ROM του αντίστοιχου τίτλου.
Εργαλείο διαχείρισης περιεχομένου και αξιολόγησης μαθητή