• Αναλυτικό βιβλίο εκπαιδευτικού με προτάσεις για την αξιοποίηση και την ενσωμάτωση στο μάθημα του κάθε εκπαιδευτικού τίτλου και των επιπλέον εργαλείων 

  • Παραδείγματα χρήσης του εκπαιδευτικού λογισμικού σύμφωνα με την οργάνωση της τάξης 

  • Προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με αφορμή το λογισμικόΠεριέχεται στο CD ROM του αντίστοιχου τίτλου.
Βιβλίο εκπαιδευτικού